Co powinna zawierać Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

Odpowiadając na to pytanie należy przede wszystkim zacząć od faktu, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna składać się z dwóch członów, części opisowej – treści oraz części graficznej – rzuty kondygnacji i plan sytuacyjny terenu.
Część graficzna jest swoistym uzupełnieniem treści, przedstawieniem warunków ochrony przeciwpożarowej jako obrazu, który jest bardziej przyswajalny niż sam „goły” tekst.
Wszelkie informacje do części opisowej jaki i do części graficznej zbierane są podczas wizji lokalnej w obiekcie.

Trzeba w tym miejscu również zaznaczyć, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem przede wszystkim dla właściciela, zarządcy i użytkowników budynku, a zadaniem jej jest wspomagać te osoby w prawidłowym zapewnieniu bezpieczeństwa pożarowego.
Osoby opracowujące Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinny o tym pamiętać i tak ją konstruować, aby wszystko w niej zawarte było przejrzyste i czytelne.

Aby prawidłowo stworzyć część opisową należy przede wszystkim uwzględnić wszystkie punkty o których mowa w §6. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
Przepis ten wskazuje jakie zagadnienia dla danego budynku należy opisać w treści, miedzy innymi:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej budynku, czyli komplet informacji charakteryzujący budynek pod względem ochrony przeciwpożarowej.
  • Zadania i obowiązki pracowników – dobrane z uwagi na ich funkcję w budynku/firmie.
  • Warunki i organizację ewakuacji – jedna z najważniejszych części Instrukcji dlatego, że w tym punkcie powinny być opisane „sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia” czyli procedury i czynności poszczególnych osób – w skrócie „kto, co i jak”.
  • oraz: sposoby zaznajamiania pracowników z treścią Instrukcji i przepisami przeciwpożarowymi; zasady użycia sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, itp.); zasady poddawania przeglądom i czynnościom konserwacyjnym sprzętu przeciwpożarowego; zasady zabezpieczania prac pożarowo-niebezpiecznych.

Więcej informacji wkrótce.
mgr inż. Jeremi Modrzewski