Dot. Dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Projekt budowlany, w stosunku do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do jego użytkowania, wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej „uzgodnieniem”, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

 

Uzgodnienia, w myśl zasady określonej w § 1, wymagają projekty budowlane:

      1) budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego lub ich części:

      a) w których mogą przebywać ludzie w grupach o liczebności powyżej   50 osób,

      b) o wysokości ponad 12 m lub mających ponad 3 kondygnacje,

      2) budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej, mających ponad 4 kondygnacje,

      3) budynków lub ich części zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,

      4) garaży podziemnych mających powyżej 50 stanowisk oraz garaży i parkingów wielopoziomowych,

      5) budynków produkcyjnych, magazynowych i usługowych, wolno stojących urządzeń

          technologicznych i zbiorników poza budynkami, jeżeli w wymienionych obiektach występują materiały palne oraz zachodzi co najmniej jeden z poniższych warunków:

                 a) powierzchnia użytkowa obiektu przekracza 1000 m2,

                 b) występuje zagrożenie wybuchem,
 

6) placów składowych i wiat, których powierzchnia przekracza 1000 m2, a obciążenie  ogniowe przekracza 500 MJ/m2,

7) obiektów, w których występuje obowiązek wykonania instalacji sygnalizacyjno-alarmowej lub stałych urządzeń gaśniczych,

      8) parkingów dla pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne,

      9) naturalnych i sztucznych zbiorników oraz ujęć wodnych, służących celom  przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego.

    

2. W wypadku rozbudowy, modernizacji lub kapitalnego remontu obiektów wymienionych w ust. 1 uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót jest niezbędne   sporządzenie projektu budowlanego.