Dot. zmian w Kodeksie Pracy

NOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW Zgodnie ze zmianami w Kodeksie Pracy.
 
UWAGA:
 
Zgodnie z najnowszym oświadczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  (15.01.2009 r.) zostaną wprowadzone zmiany w znowelizowanym kodeksie pracy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych osób pilnujących spraw ochrony przeciwpożarowej w firmie, budynku.
Sformułowanie „wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników”  zostanie zastąpione brzmieniem ” wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników” i usunięciu odesłania do przepisów zawartych w Ustawie o ochronie przeciwpozarowej, które okreslają kwalifikacje zawodowe tych osób.
W konsekwencji zostanie zniesiony obowiązek posiadania przez wyznaczonych pracowników specjalistycznych kwalifikacji zzakresu ochrony przeciwpożarowej.
Zapis ten zmienia tylko konieczność posiadania kwafifikacji zawodowych, a nie samą konieczność wyznaczania pracownika do pilnowania spraw ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.
Tak więc osoba prowadząca sprawy ochrony przeciwpozarowej budynku nie bedzie musiała posiadać wymaganych uprawnień jednakże powinna współpracować (w dowolnej formie) ze specjalistą w tej dziedzinie, a wymagania przepisów przeciwpożarowych dla budynków muszą być bezwzględnie spełnione.
 
Jeśli chodzi o szkolenia udzielania pierwszej pomocy to nic się nie zmienia, a takie szkolenia prowadzi bardzo wiele jednostek ratownictwa medycznego oraz prywatne firmy zatrudniające takich ratowników.
 
Należy pamiętać, że wydanie tych przepisów ściśle związane jest z realizacją dyrektywy Rady 89/391/EWG z 1989 r. w sprawie wprowadzania środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Dyrektywa obowiązuje wszystkich pracodawców, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników
 
Przed nowelizacją Kodeksu pracy MPiPS prowadziło przez kilka lat negocjacje z  Komisją Europejską, wyjaśniając, że postanowienia tej dyrektywy są już wypełniane przez obowiązującą ustawę z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Komisja nie przyjęła tych wyjaśnień i w marcu 2007 roku wystąpiła na podstawie art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z wezwaniem do usunięcia uchybienia, a następnie w styczniu 2008 roku z uzasadnioną opinią odnośnie tego naruszenia. Polsce groziły wysokie kary w przypadku niewdrożenia dyrektywy unijnej.
 
Źródło: