Jak wprowadzić w życie Instrukcję przeciwpożarową?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, jak już wcześniej pisałem, jest dokumentem eksploatacyjnym budynku. W związku z tym powinna zostać „wprowadzona w życie”.

Instrukcja obowiązuje od dnia podpisania przez zarządcę budynku (lub inną osobę odpowiedzialną np. Dyrektora, Prezesa, itp.).

Do zapoznania się z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i przestrzegania jej ustaleń zobowiązani są wszyscy pracownicy bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

Najlepszym rozwiązaniem jest zorganizowanie szkolenia, podczas którego wszyscy pracownicy zostaną z nią zapoznani. Przyjęcie do wiadomości postanowień Instrukcji przeciwpożarowej pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem. Służy do tego wzór oświadczenia, które powinno być załącznikiem do Instrukcji. Oświadczenie takie należy przechowywać w aktach osobowych pracownika.

Dopiero od momentu podpisania Instrukcji przez właściciela lub zarządcę budynku (lub inną osobę odpowiedzialną) i przeszkolenia z jej zakresu wszystkich pracowników, Instrukcja oficjalnie zaczyna obowiązywać jako dokument prawny. To ważne ponieważ przy ewentualnej kontroli z Państwowej Straży Pożarnej lub innej zainteresowanej organizacji typu firma ubezpieczeniowa, nadzór budowlany czy nawet Państwowej Inspekcji Pracy, będzie brane to pod uwagę.

Uczulam, aby nie traktować Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jako kolejnego dokumentu „do szafy”. Informacje dotyczące bezpieczeństwa waszego budynku zebrane w niej i opisane przez odpowiedniego specjalistę mogą wiele wnieść do bezpieczeństwa obiektu. Dlatego ważne jest, aby te informacje były należycie przekazane pracownikom i innym użytkownikom budynku.

 

mgr inż. Jeremi Modrzewski