Kiedy budynek może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu?

Podczas kontroli  budynku przez funkcjonariuszy wydziałów kontrolno-rozpoznawczych Państwowej Straży Pożarnej obiekt w skrajnych wypadkach może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu.

I w tym przypadku decyzje administracyjne są bardzo szybkie, a czas realizacji tych decyzji bardzo krótki, inaczej obiekt może zostać zwyczajnie zamknięty bo sprawa zostaje automatycznie zgłoszona do nadzoru budowlanego.

Kiedy i w jakich przypadkach użytkowany obiekt może zostać zakwalifikowany jako zagrażający życiu określa paragraf 16 rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Przepis ten mówi: „Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi”

są to następujące kryteria:

  1. Szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu lub spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.
  2. długość dojścia lub przejścia ewakuacyjnego większa o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.
  3. występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:  okładzin sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego  lub kapiącego pod wpływem ognia , bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego; okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego  na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji.
  4. nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.
  5. niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych.
  6. brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.

Ważna rzecz jest taka, że te kryteria nie obowiązują jeżeli budynek został wzniesiony na podstawie Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku oraz aktami wykonawczymi wydanymi  na podstawie tej ustawy. Wniosek jest taki, że można zastosować tą kwalifikację zagrożenia życia dla budynków powstałych przed 1994 rokiem, później już nie.

 

Pozdrawiam

mgr inż. Jeremi Modrzewski