Kiedy robi się przegląd gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych?

Częstotliwość wykonywania przeglądów i czynności konserwacyjnych gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych określa bardzo jasno rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

W paragrafie 3.3 jest napisane „przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być  przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku”.

Wniosek z tego, że to producent gaśnicy czy innego urządzenia przeciwpożarowego określa co ile czasu należy taki przegląd czy konserwację wykonać. Informacja taka powinna być zawarta w instrukcji technologiczno-ruchowej takiego urządzenia lub instrukcji obsługi. Jeżeli producent określi, że przegląd powinien być wykonany co 6 miesięcy to należy się do tego zastosować. Jeżeli producent w ogóle nie określi częstotliwości takich czynności to przegląd wykonuje się co 12 miesięcy.

Urządzenie przeciwpożarowe – w skrócie są to:  hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, systemy oddymiania, systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO), instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,  przeciwpożarowe klapy odcinające, drzwi i bramy przeciwpożarowe jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

 

Pozdrawiam

mgr inż. Jeremi Modrzewski