Łamanie przepisów ppoż.

W świetle przepisów prawa odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe budynku ponosi właściciel, zarządca lub użytkownik budynku (w zależności od sporządzanej umowy cywilno-prawnej). Jeżeli na przykład w umowie najmu budynku nie jest ujęte, kto odpowiada za sprawy ochrony przeciwpożarowej to automatycznie odpowiedzialność ponosi właściciel lub ustanowiony zarządca.

W praktyce odpowiedzialność ponosi np. prezes lecz nie zajmuje się on sprawami ppoż. bezpośrednio. Przekazuje tą odpowiedzialność na pracowników niższego szczebla czyli zazwyczaj na swoich zastępców, dyrektorów, kierowników administracji lub (w większych firmach i zakładach) osobach zatrudnionych specjalnie do tego celu jak inspektorów ppoż., bhp, specjalistów.

Podejście to spraw ochrony przeciwpożarowej bywa różne, jedni świadomi są odpowiedzialności i starają się aby wszystkie wymogi były spełnione (w końcu nie ma ich tak dużo), inni zupełnie mają w głębokim poważaniu. Pomimo iż w przypadku pożaru lub innego zdarzenia zarówno prokuratura jaki i nadzór budowlany oraz przedstawiciele firm ubezpieczeniowych będą sprawdzać czy wszystkie wymogi były spełnione i przepisy przeciwpożarowe nie były łamane, bo od tego zależeć będzie tok postępowania i ewentualnej odpowiedzialności.

Najczęstsze nieprawidłowości to:

  1. Brak wymaganych okresowych przeglądów sprzętu gaśniczego, systemów i instalacji przeciwpożarowych
  2. Brak wymaganej dokumentacji ppoż. (np. Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)
  3. Brak szkolenia ppoż. pracowników
  4. Brak wymaganej ilości sprzętu gaśniczego w budynkach
  5. Zastawianie, blokowanie i ograniczanie dostępu do gaśnic, hydrantów itp.
  6. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie
  7. Zastawianie dróg ewakuacyjnych, składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służącej ewakuacji oraz lokalizowanie przedmiotów zawężających drogę ewakuacyjną poniżej wymaganych wartości.

20140618_140033                                 20140618_135933

Zagracona klatka ewakuacyjna                                            Hydrant wewnętrzny jako półka na książki