Najważniejsze elementy w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Zakres treści Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest ściśle określony przez §6. rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

 

Nie mniej jednak należy pamiętać, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem przede wszystkim dla użytkownika obiektu (który również najczęściej jest jego właścicielem lub/i zarządcą).

Według mojej oceny (a bazuje na doświadczeniu i obserwacji) najważniejsze, aby w treści Instrukcji porządnie opracowane były:

  • warunki ochrony przeciwpożarowej – czyli wszystko to co charakteryzuje budynek pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Są to wyszczególnione zazwyczaj w punktach elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, szczegóły dotyczące wyposażenia ppoż, ewakuacji oraz status prawny obiektu, itp.
  • obowiązki z zakresu ochrona przeciwpożarowa–  dla poszczególnych grup pracowniczych według hierarchii osobowej w firmie. Jest to ważne ponieważ pracownicy muszą być świadomi, ze nie tylko właściciel, zarządca budynku / firmy jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, ale również wszyscy pracownicy (w odpowiednim oczywiście zakresie) bez względu na zajmowane stanowisko.
  • Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru – chyba najważniejszy punkt, który często jest przez wykonawców Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego niedostatecznie rozwijany. Może dlatego, że wymaga najwięcej pracy (przy części opisowej). Punkt ten to wykaz czynności dla poszczególnych wyznaczonych osób w budynku / firmie, które należy wykonać w momencie, gdy powstanie pożar (lub inne miejscowe zagrożenie), uruchomienie się alarmu pożarowego lub podczas ćwiczeń ewakuacyjnych.

Pozostałe informacje w Instrukcji są często powtarzalne jak np. sposoby zabezpieczenia prac pożarowo-niebezpiecznych, zasady użycia sprzętu gaśniczego itp. Nie mniej jednak te informacje również powinno się powtarzać do bólu bo w pewnym momencie może się ta wiedza przydać.

Oczywiście oprócz dobrze opracowane treści musi pojawić się część graficzna Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego czyli rysunki. A dokładnie rzuty poszczególnych kondygnacji z zaznaczoną lokalizacją sprzętu gaśniczego (gaśnic, hydrantów, przycisków alarmowych ROP, przycisków oddymiania itp.), drogą ewakuacji i opisem pomieszczeń. Oprócz rzutów kondygnacji również musi pojawić się plan sytuacyjny terenu z zaznaczonymi drogami pożarowymi, odległościami między budynkami, miejscem zbiórki po ewakuacji itd.

Część graficzna jest uzupełnieniem treści, ale według mnie jest nawet ważniejsza ponieważ łatwiej jest zapamiętywać pewne kwestie patrząc. Lepiej jest nawet ograniczyć treść i jej zbędne elementy tzw. „zapełniacze” i skoncentrować się na przejrzystych i czytelnych rysunkach.

mgr inż. Jeremi Modrzewski