Szkolenia przeciwpożarowe

Szkolenia przeciwpożarowe pracowników w firmie to obowiązek właściciela danej firmy w takim samym stopniu jak szkolenia BHP. Wymóg ten zapisany jest w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników pracujących w budynku.

Szkolenie każdego pracownika należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy.
Podczas takiego szkolenia pracownik powinien być zaznajomiony z :
– sposobem postępowania na wypadek powstania pożaru,
– sposobem alarmowania o pożarze,
– sposobem ogłaszania alarmu i prowadzenia ewakuacji,
– rodzajem i miejscem rozmieszczenia gaśnic, hydrantów oraz innych urządzeń przeciwpożarowych w budynku,
– sposobem obsługi i bezpiecznego użycia gaśnic i hydrantów występujących w obiekcie,
– znaczeniem znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie przeciwpożarowe powinno być przeprowadzane przez osobę do tego uprawnioną i powinno być udokumentowane.

Podczas szkolenia należy pamiętać o obowiązku wdrożenia Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jeżeli opracowanie takiej dokumentacji jest dla danego budynku wymagane.