Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbiorów budynków

Po zakończonych pomiarach przygotowujemy dokumentację zgodną z PN-EN – protokół badania wydajności i ciśnienia.

Mamy doświadczenie przy przygotowywaniu dokumentacji do odbioru budynków.

Przeglądy wykonujemy na terenie obiektu i są one potwierdzone odpowiednim protokołem. Oprócz tego na każdej gaśnicy znajduje się kontrolka potwierdzająca jej sprawność.

Nasze urządzenia posiadają aktualne świadectwa wzorcowania oraz dopuszczenia CNBOP, które zawsze dołączone są do protokołu z pomiarów.

Posiadamy aktualne uprawnienia do wykonywania badań hydrantów, które również dołączane są do protokołu z pomiarów.

Cena badania hydrantów ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości hydrantów

Wykonujemy pomiary wydajności i ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych roczne oraz do odbiorów budynków

Badania hydrantów wykonuje się co roku w budynkach, w których się one znajdują. Po pierwsze dlatego, że wymagają tego aktualne przepisy przeciwpożarowe i niezbędne jest to do utrzymania ubezpieczenia budynku, ale również dlatego, że instalacja ulega zaśniedzeniu i brak corocznego uruchamiania może po pewnym czasie spowodować jej niesprawność, a co za tym idzie kosztowne remonty.

Pomiary hydrantów wykonuje się po wykonaniu nowej instalacji w celu sprawdzenia czy posiada odpowiednie parametry ciśnienia i wydajności określone w PN-EN. Protokół z takiego badania jest niezbędny podczas odbioru budynku przez Państwową Straż Pożarną.

Na czym polega badanie hydrantów?

  1. otwieramy skrzynkę hydrantową,
  2. podpinamy specjalne urządzenie pomiarowe do zaworu hydrantowego,
  3. otwieramy hydrant lejąc wodę do specjalnie przygotowanej do tego celu beczki, zapisujemy wyniki ciśnienia statycznego i dynamicznego.
  4. naklejamy na skrzynkę hydrantową „kontrolkę” potwierdzającą wykonanie ww. czynności,
  5. przygotowujemy protokół z obliczona wydajnością na każdym hydrancie, wnioskami i zaleceniami.

Podstawa prawna:

„Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku”. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”. „Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych”.