Zarządcom Nieruchomościami, Administratorom i Wspólnotom Mieszkaniowym proponujemy współprace w zakresie prowadzenia przeglądów budynków mieszkalnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z Art.62 pkt.1 i 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 56, poz. 1118) oraz § 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych.

Przegląd wykonywany jest przez inżynierów, specjalistów do spraw bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego budynków mieszkalnych i uwzględnia:

  1. stan porzadku stwarzanego przez mieszkańców i składowania materiałów palnych,
  2. występowanie samowolnych działań lokatorów stwarzających zagrożenie pożarowe,
  3. ocena zabudowy i zamknięć korytarzy, holi, przedsionków w sąsiedztwie dróg ewakuacyjnych,
  4. warunki ewakuacji,
  5. stan technicznego instalacji i urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe,
  6. drogi dojazdowe dla Straży Pożarnej,
  7. zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  8. kompletność dokumentacji.

Protokół z przegląduzawiera prawidłowości i nieprawidłowości dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej oraz wnioski i zalecenia pokontrolne.

Protokółzawiera pełną i szczegółową dokumentację fotograficzną.

Cenaokresowego przeglądu ustalana jest indywidualnie w drodze negocjacji i w zależności od wielkości budynku (np. ilości klatek schodowych) (300 -800 zł)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. stanowi:
„§ 5 ust.1. Okresowej kontroli, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa Budowlanego, podlegają elementy budynku narażone na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:

1) bezpieczeństwa osób,

2. W toku kontroli, o której mowa w ust. 1, szczegółowym sprawdzeniem należy objąć stan techniczny:

6) urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku,”